Aandachtscentrum Den Haag gaat verder als Stichting Aandachtscentrum

Op 21 april 2022 is  de Vereniging Oecumenisch Centrum voor Informatie en Ontmoeting (Vereniging AC), opgericht 18 april 1983 opgeheven en materieel opgegaan in de Stichting Aandachtscentrum (Stichting AC). Voorwaar, een historische dag!                        

De 70e Algemene Leden Vergadering, waarin 10 van de 13 lidkerken aanwezig waren (Doopsgezinde Gemeente ’s-Gravenhage; Ekklesia Den Haag; Evangelische Broedergemeente; Evangelisch-Lutherse gemeente Den Haag Kloosterkerk; Protestantse Diaconie Den Haag; Religieus Genootschap der Vrienden Quakers; Remonstrantse Gemeente Den Haag; R.K. Parochie Maria Sterre der Zee; R.K. Parochie de Vier Evangelisten), besloot na een inspirerende en levendige discussie die tot tal van wijzigingen van de concept akte statutenwijziging Stichting Aandachtscentrum leidde, verder te gaan als Stichting AC. Bestuurlijk bestaat deze stichting uit een bestuur, een nieuw gevormde Raad van Toezicht (RvT) en een Raad van Advies (RvA).

De opheffing van de Vereniging AC en het materieel opgaan in de Stichting AC was een verzoek van het bestuur aan de lidkerken om de bestuursstructuur van het AC eenvoudiger, transparanter en overzichtelijker te maken. Naast de Vereniging AC bestaat ook de Stichting AC. Organisatorisch, financieel en bestuurlijk werkte dat verwarrend en inefficiënt. Door de ontwikkelingen van de laatste jaren (o.a. in dienstnemen van eigen personeel) kreeg de Stichting AC een steeds groter gewicht. Het lag daarom voor de hand om naar één rechtspersoon te gaan, te weten de Stichting AC.

Op basis van de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die 1 juli 2021 van kracht werd en waarin o.a. de eis gesteld wordt om uitvoering en toezicht te scheiden, stond het bestuur een model voor ogen waarin boven het bestuur een aparte RvT zou komen.

Om het oorspronkelijke ideaal waaruit het AC is opgericht: vanuit een christelijke betrokkenheid met het wel en wee van de medemens naar buiten treden, vast te houden en te borgen, stelde het bestuur tevens voor een RvA op te richten. In deze RvA zouden dan de oorspronkelijke lidkerken van de Vereniging AC zitting kunnen nemen. Zo laten zij zien hoezeer zij aanwezig willen blijven in en zorg willen blijven dragen voor de Haagse samenleving door middel van het Aandachtscentrum.

Op 21 april is, in aanwezigheid van de notaris, de juridische grondslag gelegd voor de nieuwe bestuursstructuur van het AC. De stemming die avond weerspiegelde in meerder opzichten alle vertrouwen in een nieuwe en mooie toekomst voor het AC. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Theo van Woerkom, secretaris bestuur AC